2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A5
A6
A7
Consistirà en l'exposició oral d'algun tema relacionat amb el contingut de l'assignatura i la intervenció en els debats. L'assistència a classe podrà ser valorada, a criteri del professor. 20%
Proves de desenvolupament
A1
A4
La part teòrica de la primera convocatòria s'avaluarà a través de dos exàmens parcials escrits de quatre preguntes a desenvolupar cadascuna: dues basades en la part teòrica de l’assignatura i les altres dues basades en la part pràctica, consistents en casos simulats, comentaris de text... on s’apliquin els coneixements tècnics amb l'ús o no de diferents normatives.Els alumnes que assisteixin continuadament a classe i segueixin la dinàmica de les pràctiques, quedaran alliberats de les dues preguntes pràctiques dels exàmens parcials, però no de les de l'examen de la segona convocatòria.
La puntuació consistirà en la mitjana de la nota obtinguda en els dos exàmens parcials aprovats. La no superació d'un dels exàmens parcials suposarà que l'alumne s'haurà de presentar a la segona convocatòria.
L'avaluació de la segona convocatòria consistirà en un únic examen puntuable fins a 10 punts en el que hi entrarà tota la matèria donada al curs, mitjançant dues preguntes teòriques i dues preguntes prèctiques per a tots els alumnes.
40%
Proves pràctiques
A5
A6
A7
C5
Es proposaran deu test avaluables sobre les lliçons impartides i sobre la temàtica dels debats del "Recull de premsa". A més hi hauran dues proves pràctiques consistents en elaborar un recull de premsa i confeccionar uns esquemes constitucionals. 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació continuada és obligatòria i consistirà en cinc proves durant el curs (dos de caràcter teòric i tres de caràcter pràctic). Els alumnes que per circumstàncies especials no puguin fer les pràctiques ni assistir a les classes, seguiran un pla de treball i avaluació consistent en la realització de quaderns de desenvolupament no presencials, ressenya bibliogràfica i treball monogràfic, a més dels exàmens assenyalats. En tots els casos (alumnes assistents a classe i no assistents que segueixin els quaderns no presencials), les proves no superades s'hauran de recuperar a la segona convocatòria , en el marc d'una prova global de recuperació de tota l'assignatura. Es considerarà suspès l'alumne que no arribi a una qualificació de 2 sobre 10 en qualsevol de les proves. També es considerarà suspès l'alumne que no arribi a una qualificació de 2 sobre 10 en qualsevol de les preguntes dels exàmens.


L'avaluació continuada estarà formada pel conjunt de paràmetres que tot seguit s'exposaran:

1.- Proves de desenvolupament. Consistiran en dos exàmens parcials escrits a realitzar a meitat i final de curs, consistents en quatre preguntes a desenvolupar: dues basades en la part teòrica de l'assignatura i les altres dues basades en la part pràctica(casos simulats, comentaris de text...) on s'apliquin els coneixements tècnics i l'ús o no dinàmic de diferents normatives.La puntuació de cada examen serà sobre 10 punts (els alumnes que sols hagin de contestar les dues preguntes teòriques puntuaran 5 punts cadascuna; els alumnes que hagi de contestar les quatre preguntes puntuaran 2,5 punts cadascuna).La nota de la primera convocatòria serà el resultat d'aplicar els percentatges corresponents de cada prova d'avaluació continuada(presentacions/exposicions, proves de desenvolupament i proves pràctiques), tot tenint en compte que la no superació d'una de les proves parcials dels examens escrits significarà la realització de l'examen de la segona convocatòria.

2.- Pràctiques presencials alliberatòries de la prova de desenvolupament: Els alumnes que assisteixin continuadament a classe i segueixin la dinàmica de les pràctiques, quedaran alliberats de les dues preguntes pràctiques dels exàmens parcials.

3.- Qualificació final. La nota final dels que optin per l'alliberament de la pràctica estarà formada pels següents paràmetres:

  • Teoria: 40%: Nota mitjana dels examens escrits aprovats. L'assistència a classe, podrà ser valorada o no a criteri del professor.
  • Pràctica: 60%: S'avaluaran els tests, la intervenció oral, el "Recull de premsa" i els "Esquemes constitucionals".

4.- Els alumnes que optin per no realitzar les pràctiques de classe seran avaluats mitjançant els següents paràmetres:

a) Nota dels exàmens parcials (5 punts)

b) 3 quaderns d'avaluació no presencials (2 punts)

c) 1 ressenya bibliogràfica (1 punt)

d) Un treball monogràfic de recerca (2 punts)

5.- L'examen de la segona convocatòria consistirà per a tothom en quatre preguntes, dues teòriques i dues pràctiques, valorades en 2,5 punts cadascuna.

NOTA: No superaran l'assignatura els alumnes que en l'examen deixin una pregunta en blanc o sigui totalment errònia.