2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
A5
B7
Es segueix un sistema d'avaluació continuada.

L'avaluació es realitzarà de forma continuada mitjançant l'estudi i resolució de casos, problemes i exercicis que seran lliurats i exposats a classe.

Al llarg del curs, es realitzaran 5 casos pràctics. Tot i que la mitja d'avaluació continuada es calcularà en base a 4 casos practics. Això possibilita que un alumne pugui deixar de presentar i assistir a una classe pràctica. EN el cas que l'alumne entregui els 5 casos pràctics, en el moment de fer la nota mitjana de l'avaluació continuada, es calcularà en base a les 4 millors notes.

Els casos pràctics seran entregats, en la data indicada per part del professor/a, i a través dels medis que aquests indiquin. Si es presenten fora de termini, no seran acceptats.
L'avaluació dels treballs lliurats i presentats a classe, representa un 50% de la nota final.
Proves objectives de preguntes curtes
A2
A5
B7
Es realitzarà un examen final format per: 1) Prova tipu test ( valoració 5 punts). 2) Dos preguntes relatives des continguts tractats al llarg del curs (valoració 3 punts). 3) Cas pràctic (valoració 2 punts).

Es valorarà la concreció i la qualitat en la redacció de les respostes.
40% de la nota final
Proves pràctiques
A2
A5
B7
A l'examen final caldrà resoldre un cas pràctic que relatiu als continguts del curs. 10% de la nota final
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Primera convocatòria:

En cas de que els alumnes hagin assistit a classe i superat degudament la resolució dels casos pràctics al llarg del curs:Hauran de superar un Examen final format per un tipu test, dos preguntes a desenvolupar i un cas pràctica, per fer mitja, serà necessari, que el casos pràctics siguin superats amb una qualificació mínima de 5, i que les tres parts de l'examen, siguin superades cada part, amb una qualificació mínima de 4.

En el cas que l'alumne no hagi assistit a classe i no hagi superat la resolució dels casos pràctics entregats al llarg del curs hauran de realitzar la següent prova d'avaluació final : 1) Test, amb una valoració de 50% de la nota 2) l'examen teòric, amb una valoració d'un 30% de la nota i 3) la resolució del cas, equivalent a una valoració del 20% de la nota. Cadascuna d'aquestes parts hauran de ser superades amb una nota mínima d'un 4 per tal de fer mitja.

Segona Convocatòria:

Els alumnes/as, que no hagin superat aquesta assignatura en primera convocatòria. Podran realitzar les corresponents proves de superació de l'assignatura en segona convocatòria: Les proves consistiran en:

1) Test, amb una valoració de 50% de la nota 2) l'examen teòric, amb una valoració d'un 30% de la nota i 3) la resolució del cas, equivalent a una valoració del 20% de la nota. Cadascuna d'aquestes parts hauran de ser superades amb una nota mínima d'un 4 per tal de fer mitja.

En el tipu test, les respostes equivocades resten 0,10, les no contestades no descompten.