2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRETS REALS
   Fonts d'informació
Bàsica

MANUALS

Es recomanen les darreres edicions dels manuals següents:

- Pedro del Pozo Carrascosa - Antoni Vaquer Aloy - Esteve Bosch Capdevila: Derecho civil de Cataluña. Derechos reales, Editorial Marcial Pons.

- Lluís Puig Ferriol - Encarna Roca Trias: Institucions del dret civil de Catalunya, vol.IV. Drets reals, Editorial Tirant lo Blanch.

 

LEGISLÁCIÓ

- Codi Civil de Catalunya.

- Llei Hipotecària.

 

Complementària

La bilbliografia complementària està especificada, per a cadascuna de les lliçons, en els manuals esmentats abans. Coma obra general de consulta, es recomanen especialment els comentaris següents:

- Decanato Autonómico de los Registradores de Cataluña: Derechos reales. Comentarios al libro V del Código civil de Cataluña, 3 volums, Barcelona, Bosch, 2008.