2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret Ambiental (2014)
 Assignatures
  DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Utilitzar correctament les fonts del dret ambiental per a obtenir informació jurídicament rellevant.
 A2 Analitzar problemes ambientals des de la perspectiva jurídica considerant el seu caràter interdisciplinar.
 A3 Adquirir i aplicar el llenguatge especialitzat propi de l'àmbit del dret ambiental utilitzat en la redacció i la interpretació de textos jurídics.
 A6 Analitzar, vaorar i argumentar els problemes que es palntegen en dret ambiental a partir dels informes d'experts en disciplines mediambientals.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinars relacionats amb el medi ambient.
 B3 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B4 Treballar en equip de forma cooperativa i amb responsabilitat compartida.
 B6 Mostrar sensibilitat en temes ambientals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.