2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ANÀLISI DEL COMPORTAMENT PSICOSOCIAL: ESTRATÈGIES I MÈTODES
   Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral Assitència a un 90% de les classes presencials Fins a 2 punts
Atenció personalitzada Assitència a una sessió de tutoria Fins a 1 punt
Altres

Exercici Pràctic individual

Fins a 7 punts
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El programa teòric s'avaluarà mitjançant dies proves escrites que tindràn un valor de 7 punts sobre la nota global de l'assignatura (10). Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació minima de 3,5 punts. Per superar l'asignatura s'exigeix una nota minima a la part de teoria de 1,5 punts i a la part de practiques de 3,5 punts Les diferents practiques s'hauran d'entregar en els terminis fixats pel professor, si això no es produeix la qualificació sera de No Apte. Segona convocatòria: Examen tipus test amb els continguts de l'assignatura