2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  FOLKLORE NARRATIU CATALÀ
   Competències
Codi  
A1 Conèixer en profunditat la llengua i la literatura catalanes
A3 Conèixer la història de la llengua, de la literatura i de la cultura catalanes
A4 Conèixer els autors i les obres dels diferents períodes de la literatura catalana
A7 Conèixer la teoria i els mètodes de l'etnopoètica en la cultura catalana
A12 Conèixer la metodologia de recerca en Història Cultural i Història Literària
A13 Saber analitzar textos orals i escrits des del punt de vista lingüístic, sociolingüístic, dialectal i literari
A14 Saber formar-se una opinió crítica sobre un text
A15 Saber expressar una opinió (sobre un text) amb claredat i concisió a nivell oral i escrit
A17 Saber cercar informació de tipus filològic en fons documentals (biblioteques, bases de dades, diccionaris, fonoteques, atles lingüístics...)
A18 Saber fer recerca historicoliterària en fons documentals (arxius públics i privats, hemeroteques, i altres entitats culturals)
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B5 Treballar de forma col•laborativa
B11 Motivació per la qualitat
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia