2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  LLENGUA FRANCESA II
   Competències
Codi  
A11 Conèixer les bases de la comunicació humana
A12 Conèixer altres llengües i literatures
A13 Conèixer la realitat lingüística i cultural de l'entorn europeu
A15 Poder formar-se una opinió crítica sobre un text
A16 Saber expressar una opinió amb claredat i concisió sobre un text oral o escrit
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B5 Treballar de forma col·laborativa
B13 Capacitat innovadora, emprenedora i d'adaptació a les noves situacions
C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món