2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ECONOMIA DEL TRANSPORT
   Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Treballar en equip en el disseny d'un informe que expliqui aspectes relacionats amb l'economia del transport (a partir de la recerca de dades) i en la resolució de problemes. 50%
Proves objectives de preguntes curtes Preguntes directes sobre aspectes concrets que avaluïn els continguts i competències de l’assignatura 25%
Proves pràctiques Pràctiques i preguntes en format d'exercici pràctic que avaluïn la resolució de problemes 25%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

- Avaluació continuada: l'alumne realitzarà durant el curs les proves i pràctiques que s'aniràn proposant, totes elles suposaran el 100% de la qualificació i es farà mitjana per obtenir la nota final. Les notes de les parts aprovades alliberaran matèria en 1a / 2a convocatòria. - L'alumne que no opti per a l'avaluació continuada realitzarà un examen final el dia de la 1a / 2a convocatòria sobre tot el temari i suposarà el 100% de la qualificació.