2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  NOVES FORMES DE TURISME
   Competències
Codi  
A1 Analitzar la dimensió econòmica del turisme
A2 Comprendre els principis del turisme: la seva dimensió, espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica
A3 Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci
A4 Conèixer les principals estructures polític-administratives turístiques
A7 Reconèixer els principals agents turístics
A8 Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiu de la seva explotació
A9 Analitzar sintetitzar i resumir críticament la informació econòmic-patrimonial de les organitzacions
A11 Definir objectius, estratègies i polítiques comercials
A14 Comprendre el marc legal que regula les activitats turístiques
A15 Treballar en anglès com llengua estrangera
A18 Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques
A19 Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat
A23 Analitzar els impactes generats pel turisme
A24 Utilitzar i analitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (*TIC) en els distints àmbits del sector turístic
A25 Comprendre un pla públic i les oportunitats que es deriven per al sector privat
A27 Comprendre el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials en l'àmbit mundial
A28 Conèixer els objectius, l'estratègia i els instruments públics de la planificació
A29 Treballar en mitjans socioculturals diferents
A30 Conèixer les principals iniciatives de posada en valor del patrimoni cultural
A32 Detectar necessitats de planificació tècnica d'infrastructures i instal•lacions turístiques
B1 Capacitat d'anàlisi i síntesi
B2 Capacitat d'organització i planificació
B3 Comunicació oral i escrita en la llengua nativa
B4 Coneixement d'una llengua estrangera
B7 Resolució de problemes
B8 Presa de decisions
B9 Treball en equip
B10 Treball en un equip de caràcter interdisciplinar
B11 Treball en un context internacional
B13 Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat
B14 Raonament crític
B16 Aprenentatge autònom
B17 Adaptació a noves situacions
B18 Creativitat
B20 Coneixement d'altres cultures i costums
B23 Sensibilitat cap a temes mediambientals
C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llengua pròpia