2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN NENS SUPERDOTATS
   Competències
Codi  
A36 Tenir una actitud de valoració i respecte cap a la diversitat de l'alumnat.
A37 Conèixer els fonaments psicològics, socials i lingüístics de les diferents necessitats educatives especials i ser capaç d'assessorar pares i professors.
A38 Conèixer la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'una resposta educativa de qualitat per a l'alumnat amb NEE.
A39 Conèixer l'avaluació dels plans de treball individualitzats, introduint ajustaments progressius en els objectius de la intervenció, en l'adequació dels mètodes, les pautes a seguir.
A40 Conèixer les ajudes tecnològiques per millorar les condicions d'aprenentatge i la qualitat de vida.
A41 Conèixer els nivells de competència personal dels alumnes i la seva avaluació en aquells àmbits del seu desenvolupament psicosocial que poden estar a l'origen de les seves necessitats especials.
A49 Ser capaç de crear, seleccionar i avaluar materials curriculars destinats a promoure un aprenentatge significatiu.
A50 Ser capaç de dissenyar, desenvolupar i avaluar activitats i materials que fomentin la creativitat de l’alumne.
A51 Ser capaç de dissenyar i desenvolupar activitats d’avaluació dels coneixements i habilitats dels alumnes.
A53 Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les àrees curriculars, utilitzant de forma integrada els sabers disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu.
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
B5 Treballar de forma col•laborativa.
B9 Tenir capacitat d'anàlisi i sintesi
B10 Assumir la necessitat del desenvolupament professional continuo a travès de la autoavaluació de la pròpia práctica
B11 Tenir capacitat d'organització i planificació
B12 Ser capaç de prendre decisions
B14 Ser creatiu
B15 Tenir iniciativa i esprit emprenedor
B18 Tenir una imatge realista de si mateix, actuar conforme a les pròpies conviccions, assumir responsabilitats, prendre decisions i relativitzar les possibles frustracions.
B19 Tenir una actitud de valoració i respecte cap a la diversitat de l'alumnat.