2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN NENS SUPERDOTATS
   Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral S'avaluarà la participació dels alumnes . 10 %
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Valoració de les activitats proposades a l'aula. 10%
Treballs Valoració d'un treball en grup sobre activitats per millorar la intel·ligència. 20%
Proves de desenvolupament Es realitzarà una prova escrita per avaluar els coneixements assolits. 60%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

- L'asssitència a les sessions pràctiques és obligatòria , cal una assistència d'un 80% com a mínim. -Els alumnes que no poden assistir a classe ho han de comunicar al professor al començament de l'assignatura per tal d'orientar-los en un itinerari alternatiu i concretar l'horari de tutoria que haurà de seguir.Les pràctiques seran presencials en horari a convenir. -És imprescindible superar per separat la part pràctica i teòrica de l'assignatura.