2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  HIDROGEOGRAFIA
   Competències
Codi  
A1 Espais geogràfics regionals.
A4 Geografia física i medi ambient.
A7 Metodologia i treball de camp.
A9 Combinar les dimensions temporal i espacial en la explicació dels processos socioterritorials.
A14 Treball de camp i coneixements directes del territori.
A22 Analitzar i interpretar els paisatges.
A23 Generar sensibilitat i interès per als temes territorials i ambientals.
A24 Ordenar i sintetitzar informació.
A25 Exposició i transmissió dels coneixements geogràfics.
A26 Entendre els problemes de forma multidimensional.
A27 Gestionar la complexitat.
A28 Oferir explicacions senzilles a problemes complexos.
B1 Aprendre a aprendre.
B2 Resoldre problemes de forma efectiva.
B3 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
B8 Capacitat d’anàlisis i síntesis.
B9 Capacitat d’organització i planificació.
B11 Capacitat de gestió de la informació.
B12 Presa de decisions.
B18 Raonament crític.
B20 Aprenentatge autònom.
B26 Motivació per la qualitat.
B27 Sensibilitat vers el medi ambient.
B29 Habilitats d’investigació.
B30 Capacitat de treballs individuals.
B32 Responsabilitat.
B33 Actitud sistemàtica de cura i precisió en el treball
B35 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia