2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  CLIMATOLOGIA ANALÍTICA
   Competències
Codi  
A2 Història i pensament de la disciplina geogràfica
A4 Geografia física i medi ambient.
A6 Mètodes d’informació geogràfica.
A8 Utilitzar la informació geogràfica com a instrument de interpretació del territori.
A9 Combinar les dimensions temporal i espacial en la explicació dels processos socioterritorials.
A10 Relacionar i sintetitzar informació territorial transversal
A12 Explicar els processos de l’actualitat mediàtica.
A13 Expressar informació cartogràficament.
A15 Elaborar i interpretar informació estadística.
A16 Conèixer, comprendre i interpretar el territori.
A17 Interrelacionar el medi físic i ambiental amb l’esfera social i humana.
A19 Interrelacionar els fenòmens a diferents escales territorials
A20 Explicar la diversitat de llocs, regions i localitzacions.
A21 Comprendre les relacions espacials.
A23 Generar sensibilitat i interès per als temes territorials i ambientals.
A24 Ordenar i sintetitzar informació.
A25 Exposició i transmissió dels coneixements geogràfics.
A26 Entendre els problemes de forma multidimensional.
A27 Gestionar la complexitat.
A28 Oferir explicacions senzilles a problemes complexos.
A30 Oferir nous usos a sabers tradicionals.
B1 Aprendre a aprendre.
B2 Resoldre problemes de forma efectiva.
B3 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
B4 Treballar de forma col•laborativa.
B6 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l’entorn laboral com a ciutadà.
B8 Capacitat d’anàlisis i síntesis.
B9 Capacitat d’organització i planificació.
B10 Coneixements d’informàtica relatius a l’àmbit d’estudi.
B11 Capacitat de gestió de la informació.
B12 Presa de decisions.
B13 Treball en equip.
B15 Treball en un context internacional.
B18 Raonament crític.
B20 Aprenentatge autònom.
B21 Adaptació a noves situacions.
B24 Coneixement d’altres cultures i costums.
B26 Motivació per la qualitat.
B27 Sensibilitat vers el medi ambient.
B28 Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica.
B29 Habilitats d’investigació.
B30 Capacitat de treballs individuals.
B32 Responsabilitat.
B33 Actitud sistemàtica de cura i precisió en el treball
B34 Capacitat d’adaptació als imprevistos.
B35 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
C1 Dominar l’expressió i la comprensió d’un idioma estranger.
C2 Utilitzar com a usuaris les eines bàsiques en TIC.
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia