2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  MITOLOGIA CLÀSSICA
   Competències
Codi  
A1 Conèixer en profunditat la llengua i la literatura catalanes
A3 Conèixer la història de la llengua, de la literatura i de la cultura catalanes
A4 Conèixer els autors i les obres dels diferents períodes de la literatura catalana
A5 Conèixer els mètodes de la crítica literària catalana
A7 Conèixer la teoria i els mètodes de l'etnopoètica en la cultura catalana
A8 Conèixer la teoria literària aplicada a la literatura catalana
A10 Conèixer la realitat lingüística i cultural de l'entorn europeu
A11 Conèixer altres llengües i literatures
A12 Conèixer la metodologia de recerca en Història Cultural i Història Literària
A13 Saber analitzar textos orals i escrits des del punt de vista lingüístic, sociolingüístic, dialectal i literari
A14 Saber formar-se una opinió crítica sobre un text
A15 Saber expressar una opinió (sobre un text) amb claredat i concisió a nivell oral i escrit
A16 Saber fer una presentació multimèdia sobre un tema concret
A17 Saber cercar informació de tipus filològic en fons documentals (biblioteques, bases de dades, diccionaris, fonoteques, atles lingüístics...)
A18 Saber fer recerca historicoliterària en fons documentals (arxius públics i privats, hemeroteques, i altres entitats culturals)
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B5 Treballar de forma col•laborativa
B6 Comprometer-se amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb assertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
B8 Sensibilització pels temes vinculats al medi ambient
B9 Planificació i organització
B12 Presa de decisions
B13 Capacitat innovadora, emprenedora i d'adaptació a les noves situacions
C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia