2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Subjects
  COMPTABILITAT FINANCERA
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A2 Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.
 A3 Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.
Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.
Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza correctament la distribució de beneficis.
Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.
Type B Code Learning outcomes
 B2 Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
Type C Code Learning outcomes
 C4 Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produce well-structured, clear and rich written texts