2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
 Subjects
  FINANCIAL ACCOUNTING
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Practical tests
A2
A3
B2
C4
A l'avaluació continuada hi haurà dues proves pràctiques.
La primera amb una valoració d'un 25% de la nota final.
La segona amb una valoració d'un 20% de la nota final.
25%


20%
Oral tests
A2
C4
Aquesta prova es durà a terme al llarg del període i valorarà l'expressió oral de l'estudiant. 5%
Practical tests
A2
A3
B2
C4


La prova final consistirà en uns supòsits pràctics del contingut de tot el temari de l'assignatura.
50%
Others  
 
Other comments and second call

A la segona convocatòria, hi haurà una prova pràctica que inclourà tot el temari amb una valoració del 100% de la nota de l'avaluació.