2018_19
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado en Administración y Dirección de Empresas (2009)
 Asignaturas
  COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Presentació de l'assignatura. El primer dia de classe, el professor donarà informació sobre el desenvolupament de l'assignatura: objectius, programa, competències de la titulació que es treballen, metodologia docent, bibliografia recomenada i sistema d'avaluació
Supuestos prácticos / estudio de casos Els alumnes analitzaran, resoldran i exposaran casos que simulen la realitat empressarial o activitats similars relacionades amb la temàtica de l'assignatura, que guiaran el desenvolupament de les classes pràctiques. El sistema de participació i la metodologia de les classes pràctiques s'especifiacrà durant les primeres setmanes del curs
Sesión magistral Els continguts de l'assigmatura s'exposaran mitjançant classes magistrals participatives
Atención personalizada Atenció personalitzada en les hore de tutoria