2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economy and Business
A A 
 
 
Grau d'Economia
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1 Saber explicar el funcionament de l'economia tant a nivell macroeconòmic com microeconòmic.
  A2 Dominar els mètodes i instruments bàsics per a l'anàlisi de la realitat empresarial.
  A3 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financer, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials i econòmiques.
  A4 Conèixer el funcionament del Sector Públic i ser capaç de gestionar eficientment les seves institucions.
  A5 Aportar racionalitat a l'anàlisi de les institucions econòmiques: empreses; organitzacions públiques; mercats industrials, financers i d'altres serveis.
  A6 Analitzar els diversos contexts professionals en els que treballa un economista: la cojuntura econòmica, el sector, el mercat, l'empresa i el departament en qüestió.
  A7 Pensar amb una visió global, macroeconòmica i actuar amb una visió local, microeconòmica.
  A8 Elaborar informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional, regional o local) o de sectors de la mateixa.
  A9 Redactar projectes de gestió econòmica a nivell internacional, nacional, regional, local o de l'empresa.
Type B Code Competences Transversal
  B1 Learning to learn
  B2 Effective solutions to complex problems
  B3 Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
  B4 Autonomy, responsibility and initiative
  B5 Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
  B6 Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a specific technical field
  B7 Sensitivity to environmental issues
  B8 Management of complex technical or professional projects
Type C Code Competences Nuclear
  C1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
  C2 Be advanced users of the information and communication technologies
  C3 Be able to manage information and knowledge
  C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV
  C5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
  C6 Be able to define and develop their academic and professional project