2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, exercises in the classroom
A5
B3
Formulació, anàlisi, resolució i debat de problemes o exercicis a l'aula, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
També es tindrà en compte la participació a classe.
10%
Presentations / oral communications
A5
B3
C3
C4
Exposició oral de treball/s (prèvia presentació escrita).
40%
Multiple-choice objective tests
A5
C3
Examen final. Prova integral de tota l’assignatura. 50%
Others  
 
Other comments and second call

A la primera convocatòria es requerirà una qualificació mínima de 4 punts sobre 10 per al conjunt de les proves (resolució de problemes + realització i presentació del treball + examen) per a fer la mitjana de l'assignatura.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A la segona convocatòria es farà un única prova integral que valdrà el 100 % de la nota.