2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Es la sessió destinada a determinar el nivell inicial dels alumnes i a explicar els continguts i objectius del programa, així com el sistema d'avaluació a emprar
Lecture Es l'exposició teòrica i pràctica dels continguts de l'assignatura
Debates debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura
Previous study Dedicació per part de l'alumne a llegir, tot estructurant i asimilant conceptes provinents de la bibliografía, les lectures, i d'altres materials proposats durant el curs.
Problem solving, exercises Formulació, análisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura
Assignments Relacionats amb els continguts de l’assignatura en cada moment: harmonització comptable; Elaboració de comptes anuals; i anàlisi e interpretació d’informació financera
Personal attention Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per resoldre qüestions i dubtes concrets