2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, exercises
A4
B5
C2
C4
Proves de respostes curtes i exercicis sobre els continguts del temes 1, 2 i 3 del programa 20%
Assignments
A4
B5
C2
C4
Elabora un informe de diagnòstic sobre la situació patrimonial, financera i de rendibilitat d’una societat mercantil, i presenta’l 30%
Practical tests
A2
B6
C4
Prova integral de tota la matèria. Resolució d'exercicis pràctics. 50%
Others  
 
Other comments and second call

A la 2a convocatòria, l'examen per tots els alumnes constarà de dues proves: Una de preguntes curtes de teoria amb el 20% de la nota total i una prova pràctica amb una qualificació del 80% de la nota final.