2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET ROMÀ
   Continguts
Tema Subtema
I.- FONTS DEL DRET ROMÀ Tema 1.- Periodificació del Dret romà: etapa del dret romà arcaic; etapa del dret romà clàssic; etapa del dret romà postclàssic i de Justinià.

Tema 2.-Fonts del Dret romà arcaic reunides en corpus unitaris: Les XII Taules; especial referència al seu contingut

Tema 3.- Col·leccions de textos de juristes o tractats de dret que segueixen un gènere de la literatura jurídica: Institucions de Gai; especial referència al seu contingut

Tema 4.- Compilacions de Constitucions Imperials fins a Teodosi II (408-450) i Valentinià III (425-455); Codi Teodosià

Tema 5.- Compilació de Justinià: Institucions; Digest; Codi; Novel·les

Tema 6.- Tipologia de fonts jurídiques: Costum; Llei; Plebiscit; Senatconsult; Jurisprudència; Constitució Imperial; Edicte del Pretor

Tema 7.- Conceptes importants: Iura/leges; Ius Novum; Ius civile; Ius honorarium; Ius gentium
II. PERSONES I FAMíLIA Tema 8. Idea de Status i capitis deminutio: 1) Status libertatis. 2) Condició jurídica dels esclaus 3) El peculi 4) Causes d'esclavitud i formes d'extinció.

Tema 9. Status civitatis: 1) Oposició entre el principi de personalitat del Dret i principi de territorialitat 2) Situacions diverses dels habitants de l'Imperi i procés que comporta l'adquisició general de la ciutadania.

Tema 10 Status familiae: 1) Sui iuris oposat a alieni iuris. 2) El parentesc. 3) El matrimoni 3.1) Règim patrimonial al matrimoni 4) La patria potestas 4.1.) Adquisició i extinció de la patria potestas 4.2.) Situació jurídica del filius familias 4.3.) El peculi 4.4.) Accions pretòries contra el paterfamilias.

Tema 11.- Subjecte del dret: 1) La persona natural 2) Començament i extinció de la personalitat 3) Causes modificatives de la capacitat d'obrar que afecten el Dret privat amb especial referència a l'edat 4) La tutela i la curatela 5) Persones jurídiques.
III. COSES (objectes del dret) Tema 12.- Les coses i la seva classificació: 1) Concepte de cosa. 2) Classes de coses: res intra i res extra commercium; res intra i extra patrimonium; res nullius, res derelicta; res mancipi i res nec mancipi; coses mobles i coses immobles; coses consumibles i no consumibles; coses fungibles i coses no fungibles; coses divisibles i indivisibles; coses simples i compostes; universalitats; coses principals i coses accessòries; els fruits.
IV. PROCÉS CIVIL Tema 13. El procés civil romà: 1) Autoajuda. 2) Protecció jurídica de l'Estat: iudicium, actio. 3) Etapes en la història dels procés civil romà: a) Accions de Llei. b) El Procediment Formulari. c) El procés a l'època postclàssica anomenat cognitio extra ordinem.

Tema 14-. El procediment formulari: 1) La fórmula: a) conceptuació b) estructura: intentio, demonstratio, exceptio, praecriptio, condemnatio, adiudicatio 2) Classificació de les accions: 2.1) Actiones in rem vs. Actiones in personam 2.2) accions civils i honoràries: a) fictícies b) amb transposició de persones c) personales in factum (referides a un fet) d) actiones utiles

Tema 15. Les fases del procediment formulari: a) Fase in iure: 1) Iniciació i transcurs del procediment fins a la litis constestatio 2) La litis constestatio b) Fase apud iudicem: 3) Compareixença i prova. 4) Sentència

Tema 16. Complements extraprocessals de la jurisdicció pretòria: 1) Interdictes 2) Missiones in possessionem 3) Estipulacions pretòries 4) In integrum restitutiones.
V. DRETS REALS (Possessió i situacions protegides amb actio in rem) Tema 17. Els drets reals: 1) Concepte i posició històrica d'aquesta categoria. 2) Actio in rem i actio in personam, l'antítesi entre dret real i dret d'obligació.

Tema 18.- La possessió: 1) Concepte i evolució històrica. 2) Adquisició i pèrdua de la possessió. 3) Protecció de la possessió a través d'interdictes.

Tema 19.- La propietat: 1) Concepte i evolució històrica. 2) Limitacions 3) Propietat civil o quiritària i situacions in bonis habere. 4) Protecció de la propietat: acció reivindicatòria, acció publiciana, acció negatòria; 5) La copropietat

Tema 20.- Drets reals en cosa aliena: Generalitats de: a) les servituds predials rústiques i urbanes b) l'usdefruit c) Emfiteusi d) Superfície e) drets reals de garatia: pignus i hipoteca.

Tema 21.- Adquisició originària de la propietat: 1) Línies generals d'aquesta forma d'adquisició 2) Especial referència a l'adquisició dels fruits.

Tema 22.- Adquisició derivativa de la propietat: 1) Mancipatio 2) In iure cessio 3) Traditio.

Tema 23.-. La usucapió: 1) Les XII Taules i el règim del usus. 2) Dret clàssic: a) La usucapió (possessio civilis) amb especial referència a la iusta causa usucapionis. b) Protecció del que està usucapint. c) Longi temporis praescriptio. 3) La usucapió al dret postclàssic i justinianeu.
VI.- OBLIGACIONS I CONTRACTES(situacions protegides amb actio in personam) Tema 24.- L'obligació: 1) Concepte i origen históric; 2) La prestació; 3) LLoc i temps de la prestació; 4) Classificació de les obligacions pel tipus de vincle: civils i honoràries, civils i naturals.

Tema 25.- Fonts de les obligacions: 1) Idea i classificació; 2) Garantia i reforçament de les obligacions: especial referència a la fiança i a la clàusula penal 3) El contracte; 4) Classificació dels contractes 5) Interpretació dels contractes 6) Els dits quasicontractes.

Tema 26.- Aprofundiment en algunes figures contractuals: 1) Stipulatio; 2) Compravenda; 3) Mutu o prèstec de diners o d'altres coses fungibles.

Tema 27.- Sistema romà de responsabilitat per incompliment de les obligacions: 1) Responsabilitat contractual; 2) Responsabilitat extracontractual: Lex Aquilia
VII.- DRET DE SUCCESSIONS (protecció amb actio in rem i amb actio in personam) Tema 28.- Dret de successions o dret hereditari: a) Conceptes fonamentals: 1) successio, hereditas, bonorum possessio; 2) La delació; 3) Principis del dret successori romà; b) Evolució històrica del Dret hereditari.

Tema 29.- Successió testamentària: 1) Concepte i formes de testament; 2) Testamentifactio, capacitas, indignitas; 3) Contingut del testament: a) Heredis institutio; b) Substitucions; c) El llegat: Concepte, tipologies i evolució; d)La interpretació de la voluntat testamentària; 4) Codicil

Tema 30.- Successió intestada i successió forçosa: 1) Successió intestada: a) Segons el ius civile; b) Segons el ius honorarium; c) Reformes justinianees: Novel.les 118 i 127. 2) Successió forçosa: a) Evolució del fonament conceptual; La desheredació; b) Successió iure civile per preterició dels sui; c) Bonorum possessio contra tabulas testamenti; d) Querella inofficiosi testamenti;e) Dret postclàssic i justinianeu