2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  TEORIA DEL DRET
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A7

Capacitat de resolució de problemes jurídics complexes.
20
Proves pràctiques
A7
C5
Resolució de proves pràctiques similars a les que es realitzaran durant les classes ordinàries. 30
Proves mixtes
A7
C5
Prova Mixta on hauran de ser mostrats els coneixements assolits durant el curs. 50
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per tal de procedir a realitzar la mitjana de les qualificacions de l'assignatura caldrà haver superat amb una nota mínima de 4 cadascuna de les parts, tant la part pràctica com la part teòrica. La part teòrica s'avaluarà amb una prova mixta (50%). La part pràctica consisteix en la resolució de dues proves; una primera dels temes 1 a 3 (30%) i una segona dels temes 4 i 5 (20%).

A la segona convocatòria, les proves avaluatives seran iguals a les de la primera convocatòria.