2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES
   Fonts d'informació
Bàsica AJA, E., ALBERTÍ, E., FONT, T., PADRÓS, X., y TORNOS, J., Manual de Dret Públic de Catalunya, , Institut d’Estudis Autonòmics-Marcial Pons, Barce
BERMEJO VERA, J. (dir. i coord.), Derecho Administrativo Básico. Parte General, , Aranzadi, Cizur Menor
BOQUERA OLIVER, J. M., Derecho Administrativo I, , Civitas, Madrid
COSCULLUELA MUNTANER, L., Manual de Derecho Administrativo, , Lex Nova
ESTEVE PARDO, J., Lecciones de Derecho Administrativo, , Marcial Pons, Madrid
FUENTES GASÓ, J.R., GIFREU FONT, J. (dirs.), Tomo IX Esquemas de procedimiento administrativo, , Tirant lo Blanch, Valencia
GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., Curso de Derecho Administrativo, vols. I y II, , Thomson-Civitas, Madrid
GARRIDO FALLA, F., Tratado de Derecho Administrativo, vols. I y II y III, , Tecnos, Madrid
GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, S., Tratado de Derecho Administrativo, , Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2008
MUÑOZ MACHADO, S., Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, , Iustel, Madrid
PARADA VÁZQUEZ, J. R.,, Derecho Administrativo, vol. I (Parte General), vol. II (Organización y empleo público) y vol. III, , Marcial Pons, Madrid-Barcelona
PAREJO ALFONSO, L. y otros, , Manual de Derecho Administrativo, vols. I y II, , Ariel, Barcelona
SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho Administrativo. Parte General, , Tecnos, Madrid
SANTAMARÍA PASTOR, J. A., Principios de Derecho Administrativo General, vols. I i II, , Iustel, Madrid
TRAYTER JIMÉNEZ, J. M., Derecho Administrativo. Parte General, , Atelier, Barcelona
VILLAR PALASÍ, J. L. y VILLAR ESCURRA, J. L., Principios de Derecho Administrativo, vols. I, II y III, , Universidad Complutense, Madrid
FERNÁNDEZ FARRERES, G., Sistema de Derecho Administrativo, , Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor
PAREJO ALFONSO, L., Derecho Administrativo. Instituciones generales: bases, fuentes, organización y sujetos, actividad , , Ariel, Barcelona

Complementària

CAMPOS ACUÑA, Mª C., El nuevo procedimiento administrativo local tras la Ley 39/2015, El Consultor de los Ayuntamientos (La Ley), Madrid, 2016.

GAMERO CASADO, Eduardo (dir.), FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano y VALERO TORRIJOS, Julián (coords.), Tratado de procedimiento administrativo común y régimen jurídico básico del sector público, Tomo I. Tirant lo Blanch. Valencia, 2017

GOSÁLBEZ PEQUEÑO, H. (Dir.), El nuevo régimen jurídico del sector público, El Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados, Madrid, 2016.

GOSÁLBEZ PEQUEÑO, H. (Dir.), La nueva Ley del Procedimiento Administrativo Común, El Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados, Madrid, 2016.

LÓPEZ MENUDO, Francisco (dir.), Innovaciones en el procedimiento administrativo común y el régimen jurídico del sector público. Universidad de Sevilla. Sevilla, 2016

MARTOS NAVARRO, F., Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, Editorial MAD, Madrid, 2016.

PALOMAR OLMEDA, A., Practicum Procedimiento Administrativo Común 2016, Lex Nova, Valladolid, 2016.

RIVERO ORTEGA, R.; CALVO SÁNCHEZ, Mª D.; FERNANDO PABLO, M. (Dirs.), Instituciones de procedimiento administrativo común. Novedades de la Ley 39/2015, Juruá Editorial, Lisboa, 2016.

VELASCO CABALLERO, Francisco (coord.), Régimen jurídico y procedimiento administrativo de los gobiernos locales. La aplicación a las entidades locales de las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre. Instituto de Derecho Local-Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, 2016