2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
   Fonts d'informació
Bàsica FELDER R.M. i R.W. ROUSSEAU, Principios Elementales de los Procesos Químicos, 3a edició, Addison-Wesley IberoAmericana, 2003
HIMMELBLAU, D.M.,, Principles and calculations in Chemical Engineering, Prentice Hall, New Jersey, Prentice Hall, New Jersey 1989
Vale, J.; Fernandez, C.; et al, Problemas resueltos de Química para Ingeniería, Thomson ed., 2004

Complementària COSTA, J., S. CERVERA, F. CUNILL, S. ESPLUGAS, C. MANS i J. MATA, Curso de química técnica, Ed. Reverté, Barcelona, 1991
HENLEY, E.J. i E.M. ROSEN, Cálculo de balances de materia i energía, Reverté, Barcelona, 1973
HIMMELBLAU, D.M., Basic Principles and calculations in Chemical Engineering, Prentice Hall. Hi ha traducció al castellà de la quarta edició., New Jersey 1989
COULSON, J.M. i J.F. RICHARDSON, Ingeniería Química, Ed. Reverté, Barcelona, 1980.
REKLAITIS, G.V., Introduction to Material and Energy Balances, John Wiley & Sons, New York, 1983
HOUGEN, O.A., K.M. WATSON i R.A. RAGATZ, Principios de los procesos químicos. Volumen I. Balances de materia i energía, Reverté, Barcelona, 1964
HOUGEN, O.A., K.M. WATSON i R.A. RAGATZ, Principios de los procesos químicos. Volumen II. Termodinámica, Reverté, Barcelona, 1964