2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  AUTOMATION
   Contents
Topic Sub-topic
Introducció a l´automatizació industrial Classificació dels tipus de processos i dels sistemes d´automatització. Fases per a la realització d´una planta.
Automatismes elèctrics Elements. Normalització.Conductors. Automatizació basada en automatismes elèctrics. Dispositius elèctrics de protecciò. Reglament de Baixa Tensió
Flux de control. Analitza diagrames de blocs i de flux de control.
Sensors Introducció als sensors. Captadors de posició comercials: òptics, inductius i codificadors. Característiques i aplicacions. Normes.
Electropneumàtica Dispositius i sistemes bàsics.
Autómats programables Principi de funcionament. Tipus de llenguatges. Constitució interna general. Conexionat. Aplicacions.
Autòmat programable (Siemens S7 314) Constitució física. Conexionat. Mapa de memória. Adreçament de perifèrics. Perifèric integrats i mòduls d´ampliació. Programació(en profunditat). E/S digitals i analògiques. Temporitzadors i comptadors. Funcionament cíclic. Funcionament per interrupció. Funcionament en temps real. Programació amb S7-GRAPH. Aplicacions.
Mètodes d´automatizació de processos per estats Introducció. Métodes de Mealy i de Moore. Mètode de descripció de processos GRAFCET. Implementació de GRAFCET en diversos tipos de sitemas: PLCs i ordenadors industrials. Model d´engegades i aturades GEMMA.
Introducció a les comunicacions industrials Elements. Aplicació de les comunicacions en l´automatizació. Model de referència OSI. Xarses d´àrea local (LAN). Capa física. Normes EIA RS-xxx. Capa d´enllaç. Normes IEEE 802.x. Capa d´aplicació. Busos de camp: profibus, SINEC L2 (Siemens). Introducció al control distribuït. Programes SCADA.