2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)
 Assignatures
  ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 FB6 Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.
Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.
Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.
Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els consumidors, les empreses i els mercats.
Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.
Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de decisions en el si d'una empresa.
Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.
Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi d'informació sobre indicadors de competitivitat.
Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb l'entorn.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.
Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.
Comprèn el funcionament del sistema econòmic per trobar solucions més eficients als problemes empresarials.
Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.
Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de decisions en el si d'una empresa.
Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.
Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i el comerç internacional.
Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi d'informació sobre indicadors de competitivitat.
Analitza el funcionament d'una empresa com un sistema obert per a entendre la seva relació amb l'entorn.
 B7 Coneix adequadament el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.
Analitza l'entorn econòmic i valorar les seves implicacions des del punt de vista de l'empresa.
Adquireix nocions bàsiques de microeconomia.
Analitza el comportament i el funcionament de les unitats econòmiques elementals com els consumidors, les empreses i els mercats.
Coneix el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.
Es capaç de buscar informació sobre l'entorn econòmic i els seus indicadors per a la presa de decisions en el si d'una empresa.
Analitza la realitat econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica.
Coneix els factors que condicionen les possibilitats de les empreses com el creixement econòmic i el comerç internacional.
Analitza els factors que afecten la competitivitat empresarial mitjançant la recerca i l'anàlisi d'informació sobre indicadors de competitivitat.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa