2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Doble titulació de grau d'Enginyeria Informàtica i de Biotecnologia (2014)
 ADAPTACIÓ DE LA DOCÈNCIA A LA NOVA NORMALITAT PER AL CURS 2020-21 A CAUSA DE LA COVID-19

PER ASSIGNATURES IMPARTIDES A L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA CORRESPONENTS AL GRAU D’ENGINYERIA INFORMÀTICA

A causa de l'emergència sanitària, de forma extraordinària i temporal, la docència durant el primer quadrimestre del curs 2020-21 s’impartirà en forma híbrida, combinant docència presencial i en línia. Prioritzarem la presencialitat a les pràctiques de laboratori i a les classes de problemes. Es mantindrà aquesta presencialitat si la normativa que puguin dictar les autoritats sanitàries i la resta d’òrgans competents no diu el contrari, i els requisits de capacitat ho permeten. Aquesta situació de docència híbrida es podria estendre al segon quadrimestre, si fos necessari.

Podeu trobar-ne informació més detallada a la guia docent de cada assignatura.

En el cas d’emergència sanitària que requereixi confinar a la població o que impliqui restriccions de mobilitat durant aquest curs, s’adaptarà l’activitat docent i l’avaluació per a que es pugui dur a terme  en línia d’acord amb les directrius que estableixin els organismes pertinents. Si es produeix aquesta situació, s’informarà de les adaptacions a l’espai Moodle de cada assignatura.

PER ASSIGNATURES IMPARTIDES A LA FACULTAT D’ENOLOGIA CORRESPONENTS AL GRAU DE BIOTECNOLOGIA

A causa de l'emergència sanitària, de forma extraordinària i temporal, la docència durant el curs 2020-21, sempre que sigui possible, es realitzarà de manera presencial. La docència durant el primer quadrimestre del curs 2020-21 serà mixta (presencial i online) prioritzant la realització presencial de les pràctiques de laboratori i l’assistència presencial a les classes de teoria i problemes de forma rotatòria en funció de l’aforament permès a les aules. Aquesta situació de docència mixta es podria estendre al segon quadrimestre, si calgués.  Podeu trobar-ne informació més detallada a la guia docent de cada assignatura. En el cas d’emergència sanitària que requereixi confinar la població o que impliqui restriccions de mobilitat durant aquest curs, es procurarà adaptar l'activitat docent i l'avaluació perquè es pugui dur a terme en línia, d’acord amb les directrius que estableixin els organismes pertinents. L'aplicació d'aquesta mesura és extraordinària i temporal. Si es produeix aquesta situació, s'informarà d'aquestes adaptacions a l’espai Moodle de cada assignatura