2016_17
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
 
 
Grado de Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Asignaturas
  BIOESTADÍSTICA
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Presentació de l'assignatura, objectius i avaluació.
Sesión magistral Explicació dels conceptes bàsics de les unitats temàtiques
Seminarios Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Resolució de problemes i exercicis de demografia i epidemiologia
Atención personalizada Atenció personalitzada als alumnes que ho requereixen.