2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  STATISTICS
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals
Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques
Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus
Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error
Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades
Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions diferencials ordinàries
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes