2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
castellano 
Grado en Enología (2014)
 Asignaturas
  QUÍMICA I
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Presentació del programa de l'assignatura, metodologies de treball i sistema d'avaluació.
Sesión magistral Exposició dels continguts teòrics de l'assignatura amb l'ajut de la pissarra i de presentacions suport TIC.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Resolució tutelada per part dels alumnes de problemes i qüestions on es vegi la vessant més aplicada dels continguts teòrics de l'assignatura.
Atención personalizada Temps que el professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.