2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  BIOCHEMISTRY
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Debates
A2
Preparació del debat i participació a l'aula 15%
Problem solving, exercises in the classroom
A2
S'avaluarà l'assistència a classe amb els problemes resolts, i la participació en la discussió d'aquests. 15%
Laboratory practicals
A2
Participació i preparació previa del treball, i resolució dels problemes relacionats amb la pràctica, a la sessió de problemes a l'aula.
Assistència obligatòria.
10%
Mixed tests
A2
Les proves inclouran l'avaluació dels continguts donats a la classe magistral, així com dels problemes, pràctiques i seminaris. 60%
Others  
 
Other comments and second call

Hi haurà 2 proves durant el curs, que puntuaran totes per la nota final.
La nota mitjana de les 2 proves mixtes haurà d'assolir una nota mínima de 4 sobre 10 per tal de sumar-hi la resta de notes avaluades.
La segona convocatòria consistirà en un examen de format mixte, on s'avaluarà el contingut de tota l'assignatura, puntuarà el 60% de l'assignatura i del qual també caldrà assolir una nota mínima de 4/10 per a sumar-hi la resta de notes avaluades.
Els estudiants que repeteixen l'assignatura i ho demanin explícitament poden ser avaluats només a través de la següent distribució: 90% Proves mixtes + 10% Pràctiques a laboratoris
Normes bàsiques d'aplicació als exàmens de Bioquímica:

  • Els alumnes han de fer sempre l'examen a l'aula indicada (Moodle de l'assignatura)
  • Cal portar calculadora.
  • A l'hora d'inici d'examen, cal situar-vos asseguts en llocs alternats, a partir de la primera fila.
  • Els exàmens comencen a l'hora en punt.
  • No us podeu quedar els exàmens.
  • Els exàmens que tinguin una lletra inintel·ligible i, el professor consideri que están malpresentats, no es corregiran.
  • No es pot tenir el mòbil engegat durant l'examen.
  • Cal portar el DNI o equivalent.
Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.