2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  VITICULTURAL EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
   Contents
Topic Sub-topic
BLOC I: EL SÒL VITÍCOLA

1.Ecosistema vitícola

2.El sòl. Estudi dels factors edàfics
Formació dels sòls: edafització
Components orgànics del sòl
Components inorgànics del sòl
Propietats físiques dels sols
Propietats químiques
Perfils edàfics. Pedions. Classificació dels sòls: classificació francesa i americana
L'aigua del sòl

3. Ecologia del sòl i cicles dels elements
Sòl i biodiversitat
Rizosfera
Factors abiòtics del sòl
Funcionis dels organismes en el sòl

4. Qualitat del sòl, processos de degradació i bases per controlar-la

BLOC II: CLIMATOLOGIA VITÍCOLA

1. Conceptes de Macroclima, mesoclima, microclima. Climes en els quals es conrea la vinya
2. Paràmetres climàtics
3. Diagrames climàtics, classificacions climàtiques vitícoles, balanç hídric
4. Sistema de classificació climàtica Multicriteria