2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
castellano 
Grado en Enología (2014)
 Asignaturas
  ANÁLISIS SENSORIAL IV
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A7
A9
Examen pràctic 30%
Trabajos
A7
A9
CT2
Entrega de treballs i dades de tast 20%
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A7
Exàmen teòric de conceptes 50%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

La segona convocatòria consistirà en una prova mixta (exercicis i cates) fins a un màxim de 80%.


Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.