2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  CREATING VALUE IN THE WINE SECTOR
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Practical cases/ case studies in the classroom
A11
Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global. 15%
Assignments
A11
Treball bibliogràfic o de camp sobre una temàtica proposada pel professor. 15%
Mixed tests
A11
Es realitzarà una prova sobre els continguts de la sessió magistral. 70%
Others  
 
Other comments and second call

Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria serà un examen que contarà el 70%; es guardarà la nota dels supòsits pràctics i els treballs.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.