2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  BACHELOR'S THESIS
   Specific action plan / execution
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels estudiants i presentació de l’assignatura.
Mechanisms for coordinating and monitoring the bachelor’s degree/master’s degree thesis Entrevistes que l’estudiant manté amb el seu tutor/s de treball de fi de grau en diferents moments del desenvolupament del treball.
Drafting of the bachelor’s degree/master’s degree thesis Elaboració d'un treball per part de l'estudiant en el qual es plasmarà l'assoliment de les competències del grau.
Presentation and defence of the bachelor’s degree/master’s degree thesis Defensa oral per part dels estudiants del treball de fi de grau.