2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Agricultural and Food Engineering (2010)
 Subjects
  ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Problem solving, classroom exercises Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura. Es treballarà de forma individual i/o en grup.
Laboratory practicals Realització en grups de les pràctiques de laboratori per a l'estudi experimental de conceptes de la matèria relatius al tractament d'aigües. S'inclou el treball no presencial d'anàlisis dels resultats obtinguts.
Personal tuition Atendre els alumnes de forma individual o en grups reduïts per tal d’orientar-los en l’adquisició de coneixements tècnics i competències socials