2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Agricultural and Food Engineering (2010)
 Subjects
  FOOD PROCESS ENGINEERING I
   Assessment
 
Other comments and second call

El sistema d'avaluació serà fer un Examen final que comptarà el 100% de la nota. L'estudiant té dret a dues convocatòries, la data i lloc dels exàmens corresponents a cadascuna d'elles, serà convenientment informat en la web del centre.