2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Competences


TypeA Code Competences Specific
  Professional
  AP1 Disposar dels coneixements tècnics suficients per identificar i avaluar els riscos laborals existents en una empresa i proposar les mesures necessàries per al control i reducció dels riscos detectats tenint en compte la legislació i normativa vigent en cada un dels temes relacionats.
  AP2 Identificar necessitats de formació, desenvolupar plans formatius i planificar, dissenyar i impartir les accions formatives necessàries per a la prevenció dels riscos laborals per part dels treballadors, la gestió de la prevenció a l'empresa i l'actuació davant d'una emergència.
  AP3 Desenvolupar la planificació de l'acció preventiva a l'empresa i implantar i mantenir sistemes per a la gestió i la promoció de la prevenció a l'empresa
  AP4 Fomentar conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables i la participació activa dels treballadors com a protagonistes de la seva salut, així com la cultura preventiva a l'empresa i la creació d'entorns saludables.
TypeB Code Competences Transversal
  Professional
  BP1 Learning to learn
  BP2 Learning to learn
  BP3 Critical, logical and creative thought, and a certain talent for innovation
  BP4 Ability to work autonomously and responsibly, and to show initiative
  BP5 Ability to work autonomously and responsibly, and to show initiative
  BP6 Ability to work as part of a team, to collaborate and share responsibility
  BP7 Clear and efficient communication of information, ideas, problems and solutions in public and in specific technical fields
TypeC Code Competences Nuclear
  Professional
  CP1 Advanced user knowledge of the information and communication technologies.
  CP2 Intermediate proficiency of a foreign language, preferably English.
  CP3 Management of information and knowledge.
  CP4 Correct oral and written expression in one of the two official languages of the URV.
  CP5 Management of information and knowledge.
  CP6 Definition and development of the academic and professional project put forward by the university.