2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
 Assignatures
  DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2.3 Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.
 A3.5 Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència al sector químic.
 A4.1 Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.
Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.
Coneix la legislació mercantil i laboral.
Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.
 A4.3 Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents en la seva aplicació a la indústria química
 A4.4 Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la millora de la seva competitivitat.
 A4.6 És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per crear una empresa.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1.1 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.
Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes, ...
Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps, ...).
Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.
Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral molt estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit molt estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 B1.2 Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.
Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.
 B2.4 Integra coneixements de diferents assignatures impartides en el màster en la realització d' un projecte integrat o treball de investigació.
 B3.1 Te en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva.
 B4.1 Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes ,i té criteri en la recerca de la informació.
 B5.2 Recull la informació significativa que necessita per a resoldre els problemes en base a criteris objectius.
Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalúa les seves possibles riscos i avantatges.
Elabora una estratègia per a resoldre el problema.
Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.
Obté el recolzament necessari d'altres per a aconseguir l' èxit de les seves decisions.
 B5.3 Coneix diferent hardware d'ordinadors.
Coneix el sistema operatiu com a gestor del hardware i el software com a eina de treball.
Utilitza software per a comunicació off-line: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions digitals.
Utilitza software per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blogs…), correu electrònico, fòrums, xat, videoconferencias, eines de treball col.laboratiu...
Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.
Avalúa críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de coneixements i sistema de valors.
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l'accés a la informació el seu ús.
Reflexiona, revisa i avalúa el procés de gestió de la informació.
Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la seva viabilitat.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge