2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
 
 
Grau d'Arquitectura (2010)
 Assignatures
  INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A53 Analitzar els elements de la realitat física del territori
Representar amb metodologies diverses els elements que caracteritzen un territori
Intervenir en la conservació del patrimoni per mitjà dels catàlegs del patrimoni cultural en les figures del planejament urbanístic.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B7 Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la pròpia professió
Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i els reptes que planteja
 B8 Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte
Estableix objectius clars pel projecte
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i en la seva orientació a un rendiment elevat
Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes
Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context
Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que té a la seva disposició
Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant les necessitats que han de ser objecte del projecte
Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius
Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació