Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del contingut de l'assignatura, metodologies docents i avaluació
Sessió Magistral Exposició sintètica del contingut principal de cadascun dels temes en què es divideix l'assignatura
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Realització d'exercicis relatius a cadascun dels temes de l'assignatura
Treballs Realització de treballs en grup d'acord amb les indicacions i tutorització del professor (avaluables)
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Resolució de casos aplicats i articles.
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per a resoldre qüestions i dubtes concrets.