Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A11 Conèixer amb precisió terminològica els conceptes bàsics de l'Economia de l'Empresa.
Analitzar i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge