2011_12
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
 
 
Grado de Relaciones Laborales y Ocupación (2009)
 Asignaturas
  ELEMENTOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias El primer dia de classe es destinarà a exposar el desenvolupament de l'assignatura durant el quatrimestre, a explicar la dinàmica del curs i a la formació de grups de treball.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura. Consistirà en el desenvolupament del temari a través d'exposicions orals per part del professor de tres hores setmanals que s’impartiran una hora els dilluns i dues hores els dimarts pel grup del matí i dimarts i dijous pel grup de tarda durant les cinc primeres setmanes de curs. Després de les cinc primeres setmanes continuaran les classes teòriques durant les deu setmanes restants de tres hores setmanals fins l'acabament del temari.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura. Consistirà en dues hores setmanals de classes durant deu setmanes que s’impartiran dues hores els dilluns (grup matí)/dijous (grup tarda) i en les que es desenvoluparan dues àrees de continguts adreçades a aprofundir en l’aspecte pràctic de la teoria i a fer palès la importància de la CE en el dia a dia. Les dues àrees de continguts seran les següents: a) "Reculls de premsa", b) "Esquemes constitucionals".El "Recull de premsa" es basarà en fòrums de discussió sobre les notícies de premsa que tinguin un fons constitucional, amb l'objectiu de despertar l'interès de l'alumne per la vigència de la Constitució, aprendre a interpretar la notícia i estimular l'expressió oral.

Els "Esquemes constitucionals" consistiran en desenvolupar l'exposició oral de l'alumne a través de l'elaboració d'esquemes monogràfics i video basats en el contingut de l'assignatura i elaborats en un treball d'equip.

En cada sessió de pràctiques,també hi haurà la realització de tests sobre les dues àrees de continguts esmentats i sobre les lliçons donades.
Presentaciones/exposiciones Exposició oral per part dels alumnes d'un tema concret o d'un treball (prèvia presentació escrita).