2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries El primer dia de classe es destinarà a exposar el desenvolupament de l'assignatura durant el quatrimestre, a explicar la dinàmica del curs i a la formació de grups de treball.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura. Consistirà en el desenvolupament del temari a través d'exposicions orals per part del professor mintjançant un power point, amb tests d'assimilació sistemàtics per valorar la comprensió de la matèria. Períodicament es faran tests destinats a avaluar l'assimilació de continguts.
Treballs DEBATS. Consistirà en fòrums de discussió sobre les notícies de premsa i temes d'actualitat relacionats amb la matèria, amb l'objectiu de despertar l'interès de l'estudiant pel context polític actual, aprendre a interpretar la notícia i estimular l'expressió oral, completat amb un TEST/TREBALL/ final d'avaluació.Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària TREBALL PRÀCTIC DE RECERCA. Consistirà en un treball pràctic en grup sobre un tema del programa de l'assignatura en el que s'haurà de realitzar una exposició individual, un vídeo resum i un dossier en paper, segons un calendari prèviament publicat.

En cada exposició hi haurà un petit debat sobre el contingut exposat.
Atenció personalitzada Qualsevol dubte podrà ser consultat al professor, bé en les seves hores de despatx que seran comunicades degudament, o bé per correu electrònic, que seran contestades en temps breu.
L'alumne podrà seguir l'assignatura en una pàgina web creada pel professor específicament per la matèria, on l'estudiant hi trobarà tot el material necessari i complementari adient.