2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  TREBALL SOCIAL I VELLESA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Explicacions genèriques per part del docent. Recapitulacions del tema anterior i introducció del actual. 15 minuts dedicats a consultes i a explicacions per part dels alumnes de qüestions i temes d' interès siguin o no del tema que ens ocupi.
Sessió Magistral Explicacions de cada tema per part del docuent. La primera part de la classse habitualment serà de caire teòric, mentre que la segons tindrà caire més pràctic i grupal.
Fòrums de discussió Es posaran 5 preguntes al moodle referents a cada tema per respondre.
La docent tindrà línia oberta tan per discutir com per parlar dels temes del temari, així com d' altres que es proposin en el decurs de la classe o dels debats virtuals.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Presentació en la segona part de la classe de supòsits pràctics per a refermar el temari. Els casos poden ser a proposta de la docent com per part de l' alumnat. L' estudi de casos es durà a terme a nivell grupal.
Resolució de problemes, exercicis Es podràn resoldre qüestions pràctiques i exercicis a classe, i se' n proposaràn d'a ltres per que l' alumne ho faci autònomament fora de l' aula ordinària.
Treballs El treball constarà de la presentació dels objectius del mateix. i de feina autònoma per part del/ la alumne fora de l'aula per adur-lo a terme.
Debats Es posarà a l' aula un tema de debat proposat bé per la docent o pels mateixos alumnes i es faran dos o més grups segons les opinions existents i es cercaran responsables per defensa' ls.
Presentacions / exposicions Presentació dels objectius del mural col·lectiu. Exposició individual del que el tema proposat ha suggerit. El mural s' anirà confeccionant a través de les aportacions dels alumnes i restarà penjat a l´aula durant el curs.

En aquest apartat s' inclou la presentació d' una persona professional del treball social o una persona gran que vindrà a explicar la seva experiència i a compartir-la amb els alumnes.