2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  TREBALL SOCIAL I VELLESA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Explicacions genèriques per part del docent. Recapitulacions del tema anterior i introducció del actual. 10 minuts dedicats a consultes i a explicacions per part dels alumnes de qüestions i temes d' interès siguin o no del tema que ens ocupi.
Fòrums de discussió Es posaran 5 preguntes al moodle referents als 5 blocs de continguts temàtics de l´assignatura..
La docent tindrà línia oberta tan per discutir com per parlar dels temes del temari, així com d' altres que es proposin en el decurs de la classe o dels debats virtuals.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Presentació en la segona part de la classe de supòsits pràctics per a refermar el temari. Els casos/temes/exemples/exercicis pràctics poden ser a proposta de la docent com per part de l' alumnat. L' estudi de casos es durà a terme a nivell grupal.
Resolució de problemes, exercicis Es realitzaran pràctiques i exercicis a classe, i se' n proposaràn d'altres per que l' alumne ho faci autònomament fora de l' aula ordinària.
Treballs El treball constarà de la presentació dels objectius i els requeriments del mateix. i de feina autònoma per part del/ la alumne fora de l'aula per a dur-lo a terme.
Debats Els alumnes decidiran un tema a debatre dels 5 existents al temari de l' assignatura, es forman 5 grups i cadascun d' ells haurà de defensar-ho i posteriorment es posarà a votació per defensa' ls. Els mateixos grups escolliràn un moderador/a ( 5) que r els representi i defensi les motivacions de cada tema i posteriorment es votarà el que estigui més ben defensat i/o més interessant.
Presentacions / exposicions Del tema de debat proposat i debatut , els alumnes en confeccionaran un mural col·lectiu.
Sessió Magistral El/la docent exposarà els temes de l´assignatura a classe presencialment. Prèviament es farà arribar a l´alumne resums i els continguts de l´assignatura a través del moodle perquè conegui el contingut i pugui expressar dubtes i/o aclariments dsi ho desitja. Aquesta metodologia es durà a terme en la primera meitat de la classe.
Atenció personalitzada Atenció personalitzada en les tutories individuals i col·lectives.