2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret Ambiental (2014)
 Assignatures
  INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Utilitzar correctament les fonts del dret ambiental per a obtenir informació jurídicament rellevant.
 A3 Adquirir i aplicar el llenguatge especialitzat propi de l'àmbit del dret ambiental utilitzat en la redacció i la interpretació de textos jurídics.
 A6 Analitzar, vaorar i argumentar els problemes que es palntegen en dret ambiental a partir dels informes d'experts en disciplines mediambientals.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Desenvolupar el pensament crític, lògic i creatiu, en especial, en un context d'investigació en dret ambiental.
 B3 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.