2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Doble titulació de Grau de Dret i de Relacions Laborals i Ocupació (2014)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
  A2 Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
  A3 Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
  A4 Identificar qüestions jurídiques a partir d’un conjunt complex de fets no estructurats jurídicament
  A5 Seleccionar informació no jurídica rellevant per utilitzar-la en un context jurídic
  A6 Elaborar documents jurídics o amb rellevància jurídica complexos
  A7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
  A8 Reconèixer el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la interdisciplinarietat dels problemes jurídics
  A9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
  A10 Utilitzar de manera precisa el dret aplicable, involucrant-se en els problemes d’actualitat
  A11 Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets
  B7 Sensibilització en temes ambientals
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.