2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  SISTEMES OBERTS
   Competències
Codi  
A4 Analitzar, dissenyar i desenvolupar bases de dades i sistemes d'informació.
A5 Capacitat de comprendre i avaluar especificacions internes i externes.
A7 Conèixer productes tecnològics i tendències de la tecnologia, associats al segment del mercat.
A8 Dirigir, planificar i gestionar projectes informàtics.
A12 Realitzar tasques d'integració de sistemes.
A17 Analitzar, dissenyar i desenvolupar programari.
A20 Aplicar els coneixements d'enginyeria informàtica a l'entorn econòmic-empresarial.
B2 Resoldre problemes de forma efectiva.
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
B5 Treballar de forma col·laborativa.
B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb assertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà.
B9 Planificació i organització.
B11 Motivació per la qualitat.
B12 Presa de decisions.
B14 Capacitat d'anàlisi i síntesi.
B15 Gestió del coneixement.
C1 Dominar l'expressió i la comprensió d'un idioma estranger.
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia.